Tag : tùy chỉnh địa chỉ dịch vụ

Home » Posts tagged tùy chỉnh địa chỉ dịch vụ"

Các thành viên trong tổ chức của bạn của bạn sẽ dễ dàng truy cập các dịch vụ của G Suite khi bạn tạo các địa chỉ web(URL) tuỳ chỉnh – còn được gọi là URL – cho mỗi dịch vụ. Ví dụ: Gmail – mail.yourdomain.com thay vì ở địa chỉ mặc định dài hơn ..

Read more