Tag : Giá trị bản ghi MX

Home » Posts tagged Giá trị bản ghi MX"

Dưới đây là các giá trị sử dụng trong quá trình cài đặt dịch vụ tên miền ( DNS) của bạn để cấu hình bản ghi MX cho Gmail với G Suite. Mỗi bản ghi đều trỏ tới một máy chủ thư Google. Những chi tiết quan trọng dưới đây cho biết thiết lập Ưu ..

Read more