Tag : cấu hình cảnh báo

Home » Posts tagged cấu hình cảnh báo"

Khi người dùng của bạn trả lời email, người nhận có thể là người ở bên ngoài tổ chức của bạn. Điều đó cho thấy rằng người dùng của bạn có thể vô tình chia sẻ thông tin ra bên ngoài. Để tránh điều này, bạn có thể thiết lập cảnh báo người nhận bên ..

Read more