Cấu hình cảnh báo người nhận bên ngoài của Gmail

Home » G Suite » Gmail » Cấu hình cảnh báo người nhận bên ngoài của Gmail
Gmail Không có phản hồi

Khi người dùng của bạn trả lời email, người nhận có thể là người ở bên ngoài tổ chức của bạn. Điều đó cho thấy rằng người dùng của bạn có thể vô tình chia sẻ thông tin ra bên ngoài. Để tránh điều này, bạn có thể thiết lập cảnh báo người nhận bên ngoài để bảo vệ người dùng của bạn.

Gmail sẽ phát hiện khi người nhận bên ngoài trong phản hồi bằng email không phải là người mà người dùng tương tác thường xuyên hoặc không có trong Danh bạ của người dùng. Khi bạn định cấu hình cài đặt này, người dùng của bạn sẽ nhận được một cảnh báo và một tùy chọn để loại bỏ.

Cấu hình cảnh báo trả lời của người nhận bên ngoài

Để cấu hình cảnh báo trả lời người nhận bên ngoài, thực hiện những bước sau:

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên( không kết thúc bằng gmail.com)
  2. Từ trang tổng quan của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới   Apps –>G Suite–> Gmail–> Cài đặt nâng cao

            Mẹo: Để xem Cài đặt nâng cao, di chuyển đến cuối trang Gmail.

  1. Chọn tổ chức cấp cao nhất của bạn.
  2. Cuộn đến Cảnh báo phản hồi bên ngoài không mong đợi .
  3. Bật / tắt hộp kiểm để bật hoặc tắt cài đặt này.
  4. Nhấp vào Lưu .

Có thể mất đến một giờ để các thay đổi được hoàn thành. Bạn có thể theo dõi các thay đổi trước trong Nhật ký kiểm tra bảng điều khiển dành cho quản trị viên.