Cấu hình bản ghi MX records của G Suite

Home » G Suite » Gmail » Cấu hình bản ghi MX records của G Suite
Gmail Không có phản hồi

Dưới đây là các giá trị sử dụng trong quá trình cài đặt dịch vụ tên miền ( DNS) của bạn để cấu hình bản ghi MX cho Gmail với G Suite. Mỗi bản ghi đều trỏ tới một máy chủ thư Google. Những chi tiết quan trọng dưới đây cho biết thiết lập Ưu tiên  cho máy chủ thư .

Bạn nhập các giá trị này tại máy chủ lưu trữ tên miền của bạn, không phải trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Lưu ý: Một số máy chủ lưu trữ tên miền sử dụng các nhãn khác nhau cho trường tên(name) và giá trị(record), và một số máy chủ cũng yêu cầu một khoảng thời gian ở cuối tên máy chủ.

Ví dụ: ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Đảm bảo bạn làm theo các hướng dẫn cụ thể cho máy chủ lưu trữ tên miền của bạn khi nhập các giá trị bản ghi này.

Tên / Máy chủ / Bí danh Thời gian tồn tại (TTL *) Loại Bản ghi Sự ưu tiên Giá trị / Trả lời / Điểm đến
Trống hoặc @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM
Trống hoặc @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Trống hoặc @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Trống hoặc @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM
Trống hoặc @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

 

* TTL là thời gian( tính bằng giây) trước khi các thay đổi tiếp theo cho bản ghi MX có hiệu lực. Khi bản ghi MX được định cấu hình chính xác. Bạn nên thay đổi giá trị TTL từ 3600 lên 86400, cho phép các máy chủ trên Internet kiểm tra cứ mỗi 24 giờ để cập nhật bản ghi MX thay vì mỗi giờ.

Ưu tiên (Priority) của MX records GSuite

Cột ưu tiên thể hiện tương đối sự ưu tiên của các máy chủ mail của Google. Thư đầu tiên được gửi tới máy chủ với mức độ ưu tiên cao nhất. Nếu vì lý do nào đó máy chủ không khả dụng, thư sẽ được gửi đến máy chủ với mức ưu tiên cao nhất tiếp theo, và như vậy sẽ thông qua tất cả các máy chủ của bạn. Các giá trị ưu tiên không phải lúc nào cũng chính xác như các giá trị được hiển thị trong bảng. Trên thực tế, các máy chủ lưu trữ tên miền khác nhau có các hệ thống khác nhau để thiết lập mức độ ưu tiên ghi MX.

Nếu máy chủ lưu trữ tên miền của bạn chỉ định các ưu tiên sử dụng số, hãy chọn số thấp nhất (mức độ ưu tiên cao nhất) cho ASPMX.L.GOOGLE.COM , như thể hiện trong bảng bên trên. Nếu máy chủ của bạn sử dụng một số phương pháp khác để chỉ định ưu tiên, hãy thực hiện theo phương pháp đó để chỉ định ASPMX.L.GOOGLE.COM làm máy chủ chính. Nếu máy chủ của bạn chỉ cho phép một bản ghi MX hoặc không cho phép xếp hạng, hãy nhập ASPMX.L.GOOGLE.COM làm bản ghi MX duy nhất.

Xác minh tên miền với bản ghi MX (Records)

Bạn cũng có thể xác minh tên miền của mình cho G Suite với bản ghi MX. G Suite Setup Wizard  cung cấp một bản ghi MX ngẫu nhiên, với mức ưu tiên là 15, để xác minh. Bản ghi này chỉ có sẵn từ Setup Wizard ngay sau khi đăng ký G Suite.