Category : Admin Console

Home » G Suite » Archive by category : Admin Console
Thêm mới user Gsuite từ Admin Console

Đăng nhập vào bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Gsuite( không kết thúc bằng @ gmail.com). Từ Bảng điều khiển Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới Người dùng . Chọn tổ chức mà bạn muốn thêm người dùng. (Bạn có thể cần phải bấm  Để xem các đơn vị tổ chức.) Nhấp chuột  Và chọn Thêm người dùng . Nhập Tên , Họ và Địa chỉ ..

Read more